Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków w Niemczech?

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Jazda pod wpływem narkotyków w Niemczech – informacje podstawowe
  3. Jazda pod wpływem środków odurzających – prawo karne w Niemczech
  4. Jazda pod wpływem narkotyków a jazda pod wpływem alkoholu
  5. Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków w Niemczech?
  6. Jazda pod wpływem marihuany w Niemczech

Wstęp

Odpowiedzialność za jazdę pod wpływem środków odurzających – alkoholu czy narkotyków – stanowi przedmiot regulacji prawnej we wszystkich państwach europejskich. Należy mieć przy tym na uwadze, że w każdym z tych państw ustawodawca przewidział inne skutki prawne związane z popełnieniem czynu zabronionego. W artykule podpowiadamy, co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków w Niemczech. Wiedza w nim zawarta pomoże Ci uniknąć niepożądanych konsekwencji prawnych.

Jazda pod wpływem narkotyków w Niemczech – informacje podstawowe

Prawo niemieckie przewiduje dwie możliwe kwalifikacje jazdy pod wpływem narkotyków: jako wykroczenia administracyjnego oraz przestępstwa karnego. Konstrukcję wykroczenia administracyjnego ustanawiają przepisy ustawy o ruchu drogowym (Strassenverkehrsgesetz, dalej: StVG), zaś konstrukcję przestępstwa za jazdę pod wpływem regulują przepisy niemieckiego kodeksu karnego (Strafgesetzbuch; dalej: StGB). Z wykroczeniem i przestępstwem związane są inne procedury oraz odmienne kary – osoba, która popełnia wykroczenie, naraża się jedynie na karę grzywny, natomiast w stosunku do osoby, która popełnia przestępstwo, sąd może orzec nawet karę pozbawienia wolności.

Jazda pod wpływem środków odurzających – prawo karne w Niemczech

Kluczowe dla określenia tego, czy w danym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, czy przestępstwem jest ustalenie, czy kierowca, prowadząc pojazd pod wpływem środków odurzających, był zdolny do bezpiecznej jazdy. Zgodnie z § 24a ust. 2 StVG prowadzenie pojazdu silnikowego pod wpływem środka odurzającego wymienionego w załączniku do ustawy jest wykroczeniem administracyjnym. Zgodnie zaś § 316 StGB osoba popełnia przestępstwo, jeśli kieruje pojazdem, mimo że w wyniku spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, nie jest w stanie uczynić tego w bezpieczny sposób. Porównując obydwa przepisy, można dojść do wniosku, że czynnikiem decydującym w zakresie kwalifikacji czynu jako wykroczenia bądź przestępstwa jest zdolność kierowcy do bezpiecznej jazdy. Zastosowanie w prawie niemieckim konstrukcji warunku bezpiecznego prowadzenia pojazdu wynika z przekonania o stopniowalności negatywnego oddziaływania substancji odurzających na zdolność osoby do kierowania pojazdem. Ujmując rzecz prosto: to, że spożyliśmy substancję odurzającą, nie oznacza jeszcze, że nie jesteśmy w stanie bezpiecznie prowadzić pojazdu, nie naruszając przepisów ruchu drogowego.

Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków w Niemczech?

Jakie kary grożą za jazdę samochodem po spożyciu narkotyków? Jeśli popełnimy wykroczenie, grozi nam „zaledwie” kara grzywny w wysokości 3 tys. euro. Jeśli natomiast popełnimy przestępstwo, wówczas musimy liczyć się z tym, że sąd orzeknie w stosunku do nas roczną karę pozbawienia wolności. Warto również dodać, że za jazdę pod wpływem środków odurzających kierowca może otrzymać czasowy zakaz prowadzenia pojazdów (od miesiąca do 6 miesięcy) albo nawet utracić uprawnienia do kierowania pojazdami (na czas określony bądź na zawsze).

Jazda pod wpływem narkotyków a jazda pod wpływem alkoholu

Regulacja dotycząca jazdy pod wpływem narkotyków w niektórych miejscach różni się od regulacji w zakresie odpowiedzialności za jazdę pod wpływem alkoholu. Po pierwsze, należy mieć na uwadze, że w przypadku narkotyków to, czy kierowca popełnił przestępstwo bądź wykroczenie, zależeć będzie od tego, czy wykryta w jego krwi substancja została zamieszczona w specjalnym załączniku do ustawy. Po drugie, kierowca może uniknąć odpowiedzialności, jeśli środek wykryty w jego krwi był lekiem przepisanym mu przez lekarza. Co oczywiste, alkohol nie może zostać uznany za taki lek. Po trzecie, orzecznictwo sądów niemieckich wskazało, że jeśli stężenie alkoholu osiągnie 1,1 ‰ w krwi, wówczas kierowca jest bezwzględnie niezdolny do prowadzenia pojazdu – a zatem niezależnie od tego, w jaki sposób faktycznie prowadzi samochód, popełnia on przestępstwo. Natomiast w odniesieniu do poszczególnych substancji odurzających orzecznictwo sądów niemieckich nie wyznaczyło stężeń substancji, których przekroczenie skutkowałoby zawsze popełnieniem przestępstwa. Ewentualna kwalifikacja czynu jako przestępstwa bądź wykroczenia zależy zatem zawsze od oceny tego, czy kierowca był faktycznie zdolny do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Jazda pod wpływem marihuany w Niemczech

Marihuana jest jednym ze środków, po spożyciu których zabronione jest prowadzenie pojazdów. To, jaką odpowiedzialność poniesiemy, zależy – zgodnie z tym, co zostało powiedziane wyżej – od tego, czy nasz czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo bądź wykroczenie. Należy do tego dodać, że osoba, która została po raz pierwszy złapana na jeździe po spożyciu marihuany, nie musi martwić się o to, że zostaną jej odebrane uprawnienia do jazdy. Osoba taka otrzyma jedynie czasowy zakaz kierowania autem (od miesiąca do 6 miesięcy), a po jego upływie będzie mogła na powrót prowadzić – bez konieczności wyrobienia nowych uprawnień. Jeśli jednak kierowca został złapany po raz kolejny, wówczas musi liczyć się z tym, że nawet w przypadku wykroczenia niemiecki urząd ds. ruchu drogowego podejmie decyzję o odebraniu uprawnień.