Płaca minimalna w Niemczech

Od 1 stycznia ustawowa płaca minimalna w Niemczech wzrosła do 9,50 euro brutto za godzinę. W najbliższych latach będzie on stopniowo zwiększany. Miliony ludzi na terenie Niemiec skorzystają z tego rozwoju. Ale: Co to jest komisja minimalnego wynagrodzenia za pracę? Kto ma prawo do płacy minimalnej? A kto sprawdza, czy jest ona wypłacana?

Jak będzie się kształtować płaca minimalna do 2022 roku?

Komisja ds. płacy minimalnej zaleciła, by płaca minimalna została podniesiona w kilku krokach do 10,45 euro do 1 lipca 2022 roku. Niemiecki rząd federalny zastosował się do tego zalecenia. Kroki zwiększania są następujące w szczegółach:

  • od dnia 1 stycznia 2021 r.: 9,50 euro
  • w dniu 1 lipca 2021 r.: 9,60 euro
  • na dzień 1 stycznia 2022 r.: 9,82 euro
  • od dnia 1 lipca 2022 r.: 10,45 euro

Ile wynosi obecnie płaca minimalna w Niemczech i dlaczego została wprowadzona?

Od 1 stycznia 2021 r. niemiecka płaca minimalna wynosi 9,50 euro brutto. Do 1 lipca 2022 r. wzrośnie ona w kilku krokach do 10,45 euro. Ogólna, ustawowa płaca minimalna chroni pracowników w Niemczech przed nieracjonalnie niskimi płacami i tym samym pomaga w uczciwej i funkcjonującej na rynku konkurencji. Jednocześnie zapewnia on większą stabilność systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje płaca minimalna w Niemczech?

Ustawowa płaca minimalna (Mindestlohngesetz) w Niemczech obowiązuje wszystkich pracowników powyżej 18 roku życia. Pod pewnymi warunkami praktykantom przysługuje również płaca minimalna.

Nie dotyczy to osób zatrudnionych w sensie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej:

  • uczniowie zgodnie z niemiecką ustawą o kształceniu zawodowym,
  • wolontariusze i osoby wykonujące pracę wolontariacką,
  • uczestników działań na rzecz aktywizacji zawodowej,
  • osoby pracujące na własny rachunek,
  • osób długotrwale bezrobotnych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od powrotu na rynek pracy.

Byli długotrwale bezrobotni mają natychmiastowe prawo do minimalnego wynagrodzenia branżowego, ponieważ wynagrodzenie to jest ustalane w drodze układów zbiorowych.

Co ma zastosowanie do osób zatrudnionych na Minijob?

Niemiecka płaca minimalna obowiązuje niezależnie od czasu pracy i zakresu zatrudnienia – a więc także dla pracowników wykonujących Minijob. Jest to płaca godzinowa brutto. Ponadto pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w Niemczech.

Pracodawca musi rejestrować godziny pracy pracowników wykonujących pracę Minijob i przechowywać tę dokumentację przez dwa lata, tak aby można ją było przedstawić w przypadku kontroli celnej.

Kiedy niemiecki pracodawca podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu?

Obowiązek dokumentowania dla pracodawców w Niemczech dotyczy generalnie osób posiadających niskich zarobków oraz sektorów gospodarki wymienionych w ustawie o zwalczaniu pracy na czarno. Kurierzy gazet i pracownicy firm kurierskich w Niemczech muszą również regularnie rejestrować swój czas pracy.

Czy niemiecki zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, jeśli podwykonawca nie przestrzega ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?

Zleceniodawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie niemieckiej płacy minimalnej, jeśli zleca innemu zleceniobiorcy wykonanie pracy lub usług. Ta tak zwana odpowiedzialność podstawowa obowiązuje już od wielu lat w ustawie o delegowaniu pracowników. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę opiera się na tej istniejącej zasadzie, która się dobrze sprawdziła.

Kto w Niemczech sprawdza, czy wypłacana jest płaca minimalna? Jakie sankcje są nakładane w przypadku naruszeń?

Kontrola należy do niemieckich organów administracji celnej.

Naruszenie płacy minimalnej może być karane grzywną w wysokości do 500.000 euro. Naruszenie takich obowiązków jak dokumentacja czasu pracy może być ukarane karą do 30.000 euro. Ponadto firma może zostać wykluczona z udzielania zleceń publicznych.