Polski Adwokat Bielefeld

Osoby polskojęzyczne, których sytuacje prawne są wyznaczane przez normy prawa niemieckiego, pozostają w trudnej sytuacji. W wielu przypadkach nie tylko nie dysponują oni wiedzą z zakresu prawa, ale ponadto nie znają języka niemieckiego na takim poziomie, by móc zrozumieć teksty prawne obfitujące w terminy i cechujące się dużą zawiłością składniową. Wówczas niemożliwe okazuje się samodzielne zabezpieczenie interesów prawnych nawet w stosunkowo prostych, wydawałoby się, sprawach, dotyczących np. relacji z pracodawcą czy zagadnień prawa rodzinnego, takich jak opieka nad dzieckiem czy rozwód. Nasza oferta usług prawnych powstała z myślą o wszystkich osobach polskojęzycznych, które z uwagi na występowanie bariery językowej czy niewystarczającą znajomość prawa niemieckiego, potrzebują pomocy profesjonalisty – prawnika. Oferta ta kierowana jest w szczególności do osób mieszkających lub przebywających w Bielefeld.

Polski adwokat Bielefeld – obsługa zdalna i stacjonarna

W naszej kancelarii zdajemy sobie sprawę z tego, że nowoczesny klient oczekuje nowoczesnych metod współpracy z prawnikiem. Z tego względu usługi świadczymy nie tylko w formie stacjonarnej – w kancelariach w Berlinie i Magdeburgu – ale również w formie zdalnej. Obsługa zdalna obejmuje teren całych Niemiec – mogą z niej skorzystać w szczególności klienci, którzy zamieszkują Bielefeld. W przypadku obsługi tego rodzaju komunikacja z klientem odbywa się przy użyciu poczty, Internetu i telefonu – na jego życzenie bezpośredni kontakt z prawnikiem zostanie ograniczony do minimum. Ze zdalnej pomocy polskiego prawnika w Bielefeld powinny skorzystać zwłaszcza te osoby, które z uwagi na brak czasu, nie mogą na co dzień podróżować do Berlina bądź Magdeburga.

Polski prawnik Bielefeld dla osób polskojęzycznych

W celu wyeliminowania problemu bariery językowej świadczymy pomoc prawną wyłącznie w języku polskim. Dzięki temu klienci mogą zrozumieć swoją sytuację prawną oraz jasno wyrazić związane z nią oczekiwania. Co ważne, zleceniodawca zostaje poinformowany o każdym ważnym momencie postępowania, zyskując w ten sposób pełną kontrolę nad jego przebiegiem. Polskojęzyczna obsługa prawna obejmuje nie tylko bieżącą komunikację z klientem, ale także tłumaczenie wszystkich potrzebnych dokumentów – zarówno z języka polskiego na język niemiecki, jak i z języka niemieckiego na język polski. Za usługę przekładu odpowiada biuro tłumaczeń Aliny Müller.

Polski prawnik Bielefeld – dyscypliny prawa i usługi

W naszej kancelarii prowadzimy sprawy z zakresu różnych dyscyplin prawa. Nieobce są nam zarówno zagadnienia o charakterze publicznoprawnym, właściwe dla prawa socjalnego, jak i spory między równorzędnymi stronami, do których dochodzi na gruncie prawa cywilnego. Oprócz tego oferujemy doradztwo dla osób podejrzanych o popełnienie penalizowanych w prawie karnym czynów zabronionych, związanych np. z ruchem drogowym. Zróżnicowanie naszej propozycji obejmuje nie tylko dyscypliny prawa, ale również charakter usług, które świadczymy, aby zabezpieczyć interesy klientów. Do usług tych należą np.: sporządzanie pism procesowych, opracowanie opinii prawnych, rozwiązywanie sporów z pracodawcą czy reprezentację przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi.

Usługi polskiego prawnika w Bielefeld – koszty

Zagadnienia związane z wynagrodzeniem prawników w Niemczech regulują przepisy ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Wysokość kosztów obsługi prawnej zależna jest od wartości przedmiotu sporu. Dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej niemieckie przepisy przewidują ponadto możliwość wnioskowania o zwolnienie z kosztów. Przedmiotem takiego wniosku mogą być nie tylko usługi pozasądowe, ale również koszty sądowe. W naszej kancelarii świadczymy nieodpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków obydwu rodzajów.

Polski adwokat Bielefeld – bezpłatna pomoc

Wiele spośród działań podejmowanych przez nas na rzecz klienta przybiera postać nieodpłatnej pomocy prawnej. Jej zakres obejmuje m.in. wstępną konsultację z klientem, której towarzyszy analiza przesłanych dokumentów oraz określenie wartości przedmiotu sporu. Oprócz tego dla wszystkich klientów, którzy chcieliby samodzielnie zadbać o interesy prawne, udostępniamy specjalne formularze z zakresu prawa opatrzone polskimi komentarzami, np. wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, formularz wezwania do wypłaty ekwiwalentu urlopowego, wniosek wezwania do zapłaty wynagrodzenia lub nadgodzin czy wzór wezwania do zapłaty pieniędzy podczas urlopu. Dzięki komentarzom formularze okażą się przydatne nawet wówczas, gdy dana osoba nie posługuje się biegle językiem niemieckim. Osoby, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa niemieckiego lub rozstrzygnąć, czy w swojej sprawie potrzebują pomocy prawnika, powinny z kolei skorzystać z przygotowanej przez nas bazy wiedzy. Zamieszczamy w niej artykuły z zakresu różnych dziedzin prawa niemieckiego, np. prawa rodzinnego czy karnego, zawierające praktyczne wskazówki dla czytelników.