Polski Adwokat Hanower

Zarówno polski, jak i niemiecki system prawny uznaje się za tak zwane systemy kontynentalne przeciwstawiane porządkowi prawnemu panującemu w krajach anglosaskich. Pomimo licznych elementów wspólnych, które są przede wszystkim konsekwencją recepcji prawa rzymskiego, między systemami prawnymi obydwu państw występują znaczne różnice – zarówno jeśli chodzi o kwestie szczegółowe, na przykład wymiar kary za dane przestępstwo, jak i bardziej podstawowe, dla przykładu – typy czynów zabronionych. Z uwagi na te różnice osoba, która pochodzi z polski i której postępowanie regulowane jest przez przepisy prawa niemieckiego (między innymi ze względu na pracę w Niemczech), pozostaje w trudnej sytuacji. Niekiedy nie tylko nie dysponuje ona wiedzą prawniczą potrzebną do skutecznego zabezpieczenia własnych interesów, ale również nie zna języka niemieckiego na tyle, by samodzielnie przeprowadzić interpretację tekstów prawnych.
W naszej kancelarii świadczymy pomoc prawną dla wszystkich osób polskojęzycznych, których sytuacje prawne są kształtowane przez prawo niemieckie. Przygotowana przez nas oferta stanowi odpowiedź na trudności, jakie osoby te mogą napotkać w związku z koniecznością samodzielnego zabezpieczenia własnych interesów prawnych.

Gdzie działamy – polski adwokat Hanower

Kancelarie, w których świadczymy stacjonarną obsługę prawną, znajdują się w Magdeburgu i Berlinie. Nie oznacza to jednak, że ograniczamy działalność do tych dwóch miast. Zapewniamy klientom pomoc prawną na terenie całych Niemiec, niezależnie od tego, w jakim mieście mieszkają bądź aktualnie przebywają. W większości spraw obsługa prawna może odbywać się w trybie zdalnym. Jak wygląda taki tryb pomocy prawnej? Kontakt z klientem odbywa się przede wszystkim za pomocą maili, korespondencji pocztowej, rozmów telefonicznych bądź konsultacji przy pomocy komunikatorów video. W przypadku obsługi zdalnej konieczność podróży klienta do jednej z naszych kancelarii zostaje ograniczona do minimum. Stąd polski prawnik (Hannover) to propozycja kierowana w szczególności do tych osób, które nie mogą regularnie dojeżdżać do Berlina czy Magdeburga, a chciałyby skorzystać z naszych usług.

Polski adwokat Hannover – zakres świadczonych usług

Korzystając z usług polskiego prawnika w Hannoverze, każdy klient może liczyć na pomoc prawną obejmującą różne gałęzie prawa. W naszej kancelarii specjalizujemy się między innymi w prawie karnym, prawie pracy, prawie socjalnym i prawie rodzinnym. Zróżnicowanie dyscyplin prawnych odpowiada w tym przypadku zróżnicowaniu form współpracy z naszą kancelarią: w zależności od charakteru sprawy i potrzeb klienta pomoc prawna może polegać na przykład na doradztwie prawnym, reprezentacji przed organami administracyjnymi i sądami czy sporządzaniu opinii prawnych. Zakres działań określany jest indywidualnie przy każdej sprawie.

Polski prawnik Hanower – tłumaczenie dokumentów

W celu zniesienia barier językowych, które utrudniają (bądź uniemożliwiają) osobom polskojęzycznym samodzielne dbanie o własne interesy prawne, wszystkim klientom zapewniamy tłumaczenie istotnych dla sprawy dokumentów – zarówno z języka niemieckiego na język polski, jak i języka polskiego na język niemiecki. Za przekład odpowiada współpracujące z naszą kancelarią biuro tłumaczeń Aliny Müller. Dzięki tłumaczeniu zleceniodawca ma szansę zapoznać się samodzielnie ze szczegółami sprawy i monitorować jej przebieg na każdym etapie postępowania.

Koszty usług polskiego adwokata w Hannoverze

Koszty obsługi prawnej w Niemczech zostały określone w ustawie o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Ich wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu w danej sprawie. Jeśli jednak dana osoba nie jest w stanie pokryć kosztów z uwagi na trudną sytuację materialną, przepisy uprawniają ją do wnioskowania o pomoc materialną od państwa niemieckiego. Warunkiem uzyskania tej pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku – może on dotyczyć zarówno kosztów sądowych, jak i pozasądowej obsługi prawnej.

Bezpłatna pomoc polskiego prawnika w Hannoverze

W naszej kancelarii staramy się zapewnić zleceniodawcy wieloaspektową pomoc. Wiele spośród działań podejmowanych przez nas na rzecz klienta ma nieodpłatny charakter. Bezpłatna pomoc obejmuje w szczególności wstępny kontakt, w trakcie którego możemy określić zakres wymaganych w danej sprawie usług, złożenie w imieniu klienta wniosku o zwolnienie z opłat adwokackich czy ustalenie wartości przedmiotu sporu.
Ponadto, na naszej stronie internetowej udostępniliśmy dla wszystkich zainteresowanych szereg wzorów i formularzy z zakresu prawa pracy. Wśród nich znaleźć można między innymi wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, formularz wezwania do wydania odcinków wypłaty czy też wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia podczas urlopu. Udostępnione materiały zostały opatrzone polskimi komentarzami. Z tej przyczyny okażą się one przydatne zwłaszcza dla tych osób, które, choć nie władają biegle językiem niemieckim, chcą samodzielnie zadbać o własne interesy prawne.