Spis treści:

  1. Narkotyki w Niemczech
  2. Kara za posiadanie narkotyków w Niemczech
  3. Marihuana w Niemczech na własny użytek?
  4. Kara za handel narkotykami w Niemczech

Regulacje dotyczące posiadania, handlu i spożycia narkotyków w Niemczech zawarto w Betäubungsmittelgesetz (dalej: BtMG), czyli ustawie o środkach odurzających. Ich znajomość pozwala określić, jakie typy czynów związanych z substancjami odurzającymi podlegają penalizacji oraz jakich konsekwencji prawnych może spodziewać się sprawca tych czynów. Dzięki lekturze artykułu dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o odpowiedzialności karnej za narkotyki w Niemczech.

Narkotyki w Niemczech – zabronione substancje

W prawie niemieckim większość przestępstw związanych z narkotykami kwalifikuje się jako zbrodnie – minimalna kara za ich popełnienie wynosi rok pozbawienia wolności. Z uwagi na wagę przestępstw związanych z narkotykami, warto wiedzieć, które środki odurzające prawo niemieckie uznaje za zakazane. Katalog takich środków znaleźć można w załącznikach do BtMG. Obejmuje on m.in. marihuanę, amfetaminę, LSD, opium, kokainę czy heroinę. Oczywiście katalog jest na bieżąco aktualizowany i systematycznie uzupełniany o nowe substancje. Przesłankami do umieszczenia danej substancji w katalogu są np. jej szkodliwość dla zdrowia, dostępność czy ryzyko uzależnienia – tak psychicznego, jak i fizycznego.

Kara za posiadanie narkotyków w Niemczech

Lista przestępstw związanych z narkotykami została określona w § 29 BtMG. W przepisie tym wskazano, że kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca pięciu lat lub kara grzywny jest nakładana na każdego kto m.in. nielegalnie uprawia środki odurzające, produkuje je, zajmuje się ich handlem lub nie handlując nimi, sprowadza je, wywozi, zbywa, sprzedaje czy wprowadza do obrotu w inny sposób (pkt 1.). Przepis ten wskazuje również, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto posiada środki odurzające, nie dysponując pisemnym zezwoleniem na ich nabycie (pkt. 3). Ponadto, jeśli sprawca posiada środki w znacznych ilościach, wówczas – jak wskazuje przepis § 29a BtMG – wyłączną karą za wskazane czyny jest kara pozbawienia wolności w wysokości nie mniejszej niż jeden rok. Termin „znaczna ilość” nie został ustawowo zdefiniowany. Na to, jak należy go rozumieć w odniesieniu do różnych substancji, wskazuje orzecznictwo niemieckiego Trybunału Federalnego. Przykładowo, jako znaczną ilość marihuany należy uznać ok. 7,5 grama THC, zaś znaczna ilość amfetaminy wynosi ok. 10 gramów.

Marihuana w Niemczech na własny użytek?

U niektórych osób panuje fałszywe w istocie przekonanie, że za posiadanie narkotyków w Niemczech w małych ilościach – w tym za posiadanie marihuany – nie grozi odpowiedzialność karna. Należy podkreślić, że nawet wówczas, gdy posiadamy narkotyki na tzw. własny użytek, popełniamy przestępstwo. Wskazuje na to przywołany już przepis § 29 BtMG ust. 1. pkt 3. Posiadanie narkotyków w Niemczech jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy użytkownikowi zostało wydane specjalne zezwolenie. Co jednak ważne, na mocy przepisu § 29 ust. 5 BtMG sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli popełniony czyn wypełnia znamiona czynu z § 29 ust. 1, 2 lub 4 BtMG, a sprawca uprawia, produkuje, sprowadza, wywozi, nabywa, pozyskuje w jakikolwiek inny sposób środki odurzające w znikomej ilości wyłącznie na własny użytek. Ponadto, jak głosi przepis § 31a BtMG, prokurator ma kompetencje do umorzenia postępowania karnego w przypadku wypełnienia znamion czynu z § 29 ust. 1, 2 lub 4 BtMG pod warunkiem, że ilość posiadanej przez sprawcę substancji była znikoma, a stopień jego winy okazał się niski. Jak łatwo zauważyć instytucję umorzenia prokuratorskiego od instytucji sądowego odstąpienia od wymierzenia kary odróżnia dodatkowy warunek niskiego stopnia winy osoby, która popełniła przestępstwo. Podsumowując, powiedzieć można, że choć prawo niemieckie nie przewiduje dopuszczalnej ilości substancji odurzających (w tym marihuany), istnieje szansa, że unikniemy odpowiedzialności, jeśli posiadamy niewielką ilość takiej substancji. Należy przy tym pamiętać, że sąd czy prokurator nie muszą w takiej sytuacji podjąć korzystnej dla nas decyzji.

Kara za handel narkotykami w Niemczech

Na przestępstwo handlu narkotykami wskazują zarówno przepis § 29 ust. 1. pkt 1., jak i przepis § 29a BtMG. Kara za handel narkotykami w Niemczech zależy od tego, czy handel dotyczy środków w znacznych ilościach. Jeśli dana osoba handluje substancjami w ilościach, które nie są znaczne, wówczas podlega karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej pięciu lat lub karze grzywny. Jeśli zaś handluje ona substancjami w znacznych ilościach, podlega karze pozbawienia wolności nie krótszej niż jeden rok. W tym drugim przypadku nie ma zatem możliwości, by kara ograniczyła się do grzywny. Na zakończenie należy odnotować, że celem działania wymiaru sprawiedliwości jest ograniczenie handlu środkami zakazanymi. Z tego względu organy ścigania są przede wszystkim zainteresowane doprowadzeniem do odpowiedzialności osób, które środki te wprowadzają do obrotu, nie zaś osób, które posiadają narkotyki w małych ilościach na tzw. własny użytek. Co ciekawe, sprawca przestępstwa handlu narkotykami może liczyć na zmniejszenie odpowiedzialności karnej, pod warunkiem, że zgodzić się współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Zgodnie z § 31 BtMG sąd może zmniejszyć karę, jeśli sprawca poprzez dobrowolne ujawnienie swojej wiedzy, istotnie przyczynił się do ujawnienia innych przestępstw narkotykowych.