Prawo socjalne na terenie Niemiec

Niemcy są państwem opiekuńczym. Oznacza to, że działania państwa są ukierunkowane na zapewnienie sprawiedliwości społecznej i zabezpieczenia społecznego. Jedną z zasad państwa opiekuńczego jest zagwarantowanie każdemu obywatelowi minimum socjalnego.

W praktyce potrzebujący obywatele otrzymują Hartz IV, zasiłek chorobowy, ubezpieczenie podstawowe lub pomoc społeczną w celu zapewnienia minimum socjalnego. Osoby niepełnosprawne i wymagające opieki są również wspierane przez państwo niemieckie. Ponieważ należy zapewnić, aby ich podstawowe potrzeby życiowe również zostały zaspokojone. W Niemczech prawo socjalne dzieli się na obszerną ustawę o zabezpieczeniu społecznym i specjalne prawo do odszkodowania socjalnego.

Wszystkie niemieckie ustawy dotyczące prawa socjalnego zostały skodyfikowane w SGB (Niemieckim Kodeksie Społecznym). Obejmują one ustawy o świadczeniach mieszkaniowych, pomocy społecznej, świadczeniach rodzicielskich, podstawowych świadczeniach dla osób poszukujących pracy, wsparciu dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, opiece nad młodzieżą, promowaniu szkoleń i zatrudnienia oraz ochronie w przypadku bezrobocia. Ujednolicono tu również przepisy dotyczące ubezpieczenia pielęgniarskiego, emerytalnego, wypadkowego oraz ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Nasza kancelaria zajmuje się następującymi kwestiami:

  1. Czy kwota zasiłku Hartz IV została Państwu zmniejszona, lub też otrzymali Państwo błędną decyzję?
  2. Czy otrzymali Państwo zakaz pobierania zasiłku dla bezrobotnych?
  3. Mają Państwo pytania lub problemy dotyczące zasiłku chorobowego?

Nasza kancelaria specjalizująca się w niemieckim prawie socjalnym, reprezentuje swoich klientów w sprawach prawnych w Niemczech dotyczących świadczeń socjalnych i innej pomocy ze strony władz publicznych. Oprócz problemów z agencjami pracy (Jobcenter lub Bundesagentur für Arbeit) i Hartz IV, są to również spory dotyczące

  • opieki społecznej,
  • zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech,
  • niemieckie ubezpieczenia podstawowe,
  • ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenkasse),
  • ubezpieczenia emerytalno-rentowego (Rentenversicherung),
  • ubezpieczenia opieki długoterminowej i
  • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na terenie Niemiec.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Zasiłek na dziecko w Niemczech

Kindergeld