RODO

Ważne informacje na temat przetwarzania Państwa danych, gdy Państwo skontaktowali się z nami lub my skontaktowaliśmy się z Państwem

§ 1 Nazwa i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez:
Osoba odpowiedzialna:

Sebastian Müller
Adwokat na terenie Niemiec
Tel: + 49 391 – 50 54 92 80 lub + 48 544 21 91 88
Faks: + 49 391 – 50 54 92 80 1
E-Mail:
kontakt@prawo-niemcy.pl
Goethestrasse 8
39108 Magdeburg
Niemcy

§ 2 Pobieranie i przechowywanie danych osobowych oraz ich rodzaj, cel i wykorzystanie

Kiedy Państwo kontaktują się z nami lub my kontaktujemy się z Państwem, pobieramy następujące informacje:

1. tytułowanie, imię, nazwisko,
2. aktualny adres e-mail,
3. adres,
4. numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy),
5. informacje niezbędne do dochodzenia i obrony praw Klienta w zakresie udzielonego zlecenia.

Dane te są pobierane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem, uregulowania wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Państwa.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartego stosunku zlecenia i jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) i f) RODO do określonych celów w celu odpowiedniego wykonania zlecenia oraz do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających ze stosunku zlecenia.

Dane osobowe zebrane przez nas w ramach zlecenia będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ustawowego obowiązku przechowywania danych przez prawników (6 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono zlecenie), a następnie usunięte, o ile jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c RODO jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych przez dłuższy okres czasu z powodu podatkowych i handlowych obowiązków przechowywania i dokumentowania (niemiecki kodeks handlowy, kodeks karny i prawo podatkowe) lub wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie danych przez okres dłuższy niż ten okres czasu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

§ 3 Przekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim do celów innych niż wymienione poniżej.
W zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy z klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim. Obejmuje to w szczególności ujawnienie informacji stronom przeciwnym i ich pełnomocnikom (w szczególności ich adwokatom), jak również sądom i innym organom władzy publicznej w celu prowadzenia korespondencji, jak również w celu dochodzenia i obrony praw naszych klientów. Ujawnione dane mogą być wykorzystywane przez osobę trzecią wyłącznie do wyżej wymienionych celów.

§ 4 Państwa prawa jako osoby podlegającej przetwarzaniu danych

Mają Państwo prawo:
1. zgodnie z art. 7 (3) RODO, do odwołania raz udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Skutkuje to tym, że nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;
2. żądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną udostępnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu Państwa danych, o ile nie zostały one przez nas pobrane, oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach istotnych informacji o jego szczegółach;
3. zgodnie z art. 16 RODO, aby zażądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez nas;
4. zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
5. zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
6. zgodnie z art. 20 RODO, aby otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać ich przekazania innemu administratorowi danych; oraz
7. złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego Państwa miejsca zamieszkania lub pracy albo do naszej siedziby.

§ 5 Prawo do sprzeciwu

O ile Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres kontakt@prawo-niemcy.pl