Niemiecki prawnik specjalizujący się w prawie kontraktowym – kompleksowe wsparcie od kancelarii prawnej oferującej pełen zakres usług

Polski prawnik specjalizujący się w niemieckim prawie kontraktowym

W kontekście prawa umów zakres wyzwań prawnych, które mogą się pojawić, jest szeroki. Komplikacje mogą pojawić się już na początku, podczas wstępnych negocjacji umowy, a zawarcie ogólnych warunków umowy może uniemożliwić jej pomyślne zawarcie. Ponadto istnieje wiele możliwości konfliktów przy wypełnianiu uzgodnionych zobowiązań umownych oraz dochodzeniu praw i obowiązków, a także przy rozwiązywaniu umów. Szczególnie w przypadku złożonych struktur umownych, jak np. w zakresie prawa umów sprzedaży i umów o dzieło, zaleca się zaangażowanie zespołu prawników kancelarii Sebastiana Müllera w celu ochrony Państwa praw.

Usługi w zakresie prawa kontraktowego w Niemczech dla klientów biznesowych

Umowy w Niemczech są niezbędne we wszystkich aspektach działalności gospodarczej. Nasz polskojęzyczny zespół prawa umów zadba o to, aby Państwa umowy odpowiadały wymogom prawnym, były odpowiednie dla Państwa firmy i jej branży. Tutaj znajdą Państwo nasze usługi w zakresie prawa umów dla przedsiębiorców działających w Niemczech.

Pełen zakres usług doradztwa prawnego w Niemczech: Od zawarcia do rozwiązania umowy

Ogólne niemieckie prawo umów tworzy podstawowe ramy dla wszystkich rodzajów umów ze specjalnych dziedzin prawa niemieckiego. Jest ono podstawowym narzędziem każdego prawnika. Niezależnie od zakwalifikowania opisanego przez Państwa stanu prawnego do określonej dziedziny prawa lub określonego rodzaju niemieckiej umowy, nasi eksperci prawni z różnych dziedzin specjalistycznych mogą w każdej chwili pomóc Państwu w kwestiach związanych z ogólnym prawem umów.

Jako ważny punkt naszej działalności pozasądowej oferujemy Państwu nasze wsparcie prawne przy sporządzaniu umów i ogólnych warunków umów w języku niemieckim i polskim. Jako partner w negocjacjach umów dbamy o to, aby decydujące sformułowania zostały przeprowadzone precyzyjnie i w sposób, który sprawdzi się w sądzie, aby zachowane zostały wymogi formalne i aby umowa odpowiadała Państwa interesom.

Kompleksowo sprawdzamy klauzule umowne, wzory umów, jak również ogólne warunki niemieckiej gospodarki, aby zapobiec ewentualnym sporom przed zawarciem umowy. Również po zawarciu umowy dbamy o dochodzenie Państwa praw i roszczeń z wszelkich umów w sądzie i poza nim lub doprowadzamy do skutecznego zakończenia umowy poprzez odwołanie, odstąpienie, wypowiedzenie lub porozumienie o unieważnieniu.

Przygotowanie i sprawdzenie umowy w Niemczech

Często dla zabezpieczenia własnych interesów w przyszłych stosunkach umownych w Niemczech konieczne są jasne i precyzyjne sformułowania. Dlatego w wielu przypadkach nie jest wskazane sięganie po wzory umów z Internetu. Szczególnie nie wtedy, gdy zamierzony stosunek umowny ma regulować osobistą, złożoną sprawę.

Nasi polskojęzyczni prawnicy Sebastiana Müllera mają wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu, rewizji i optymalizacji umów i dlatego chętnie zaoferują Państwu niezbędne wsparcie w negocjacjach dotyczących umów w Niemczech. Ponadto przy zawieraniu i sporządzaniu niemieckich umów dbamy o to, aby proces decyzyjny i ostateczna umowa jako produkt końcowy negocjacji były zgodne z aktualnym stanem prawnym i aby odpowiadały najnowszym, najwyższym orzeczeniom niemieckich sądów.

Sprawdzenie niemieckojęzycznych umów i klauzul umownych pod kątem ewentualnej nieważności, bezskuteczności, zaskarżalności lub niekompletności ma ogromne znaczenie nie tylko przed zawarciem umowy, ale bez wątpienia również po jej zawarciu. Często dopiero w sytuacjach konfliktowych okazuje się, że przepisy formalne i instrukcyjne nie były przestrzegane lub były nieprawidłowo realizowane. Należy temu zawczasu zapobiegać poprzez uprzednią kontrolę zamierzonych lub złożonych ofert umów.

Ale nawet po nawiązaniu stosunku umownego, możemy przeprowadzić szczegółową, dogłębną kontrolę umowy i dochodzić Państwa praw i roszczeń w Niemczech. Ponadto, poprzez późniejsze sprawdzenie istniejącej umowy, zapobiegamy nieuzasadnionym, nieskutecznym, nieważnym lub zaskarżalnym roszczeniom i żądaniom.

eCommerce i umowy internetowe w Niemczech

Wraz ze wzrostem liczby platform do handlu internetowego i e-handlu przez firmy, liczba umów w Niemczech zawieranych przez Internet stale rośnie. Nie można sobie wyobrazić nowoczesnej gospodarki bez tego typu strukturyzacji i zawierania umów. Jednak przy zawieraniu umów w Internecie klienci i operatorzy sklepów internetowych muszą brać pod uwagę również w Niemczech pewne szczególne wymagania.

Nasz polskojęzyczny zespół doradza i wspiera naszych klientów we wszystkich sprawach, w tym w następujących:

 • Dochodzenie i egzekwowanie praw i roszczeń z niemieckich umów internetowych,
 • Przegląd Państwa umów internetowych pod kątem ważności, nieważności, możliwości unieważniania lub niekompletności,
 • Tworzenie prawidłowej klauzuli o odstąpieniu,
 • Przegląd i optymalizacja warunków online,
 • Dostosowanie procesów zamawiania do wymogów prawnych,
 • Przestrzeganie ochrony danych i przygotowanie deklaracji ochrony danych,
 • Transformacja Państwa obecności w Internecie do zmienionej sytuacji prawnej i najwyższej jurysdykcji sądowej.

Jako klienci Sebastiana Müllera nasi prawnicy poinformują Państwa, jakie wymagania muszą być spełnione, aby obecność w Internecie była prawidłowa pod względem prawnym, jak należy uregulować procesy zamawiania i jakie istnieją wymagania dotyczące instrukcji. Śledzimy aktualną sytuację prawną i informujemy Państwa o zmianach w prawie i istotnych orzeczeniach sądów najwyższych dotyczących zawierania umów w Internecie.

Ogólne warunki handlowe w Niemczech

Kolejną istotną częścią naszych usług pozasądowych w zakresie niemieckiego prawa umów jest sporządzanie, negocjowanie i przegląd ogólnych warunków umów (OWH). W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie skutecznych i odpornych na działanie sądu sformułowań. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć nieważności klauzul ogólnych warunków umów zarówno w biznesie B2C, jak i B2B. Ponieważ stosowanie nieprawidłowych OWH może mieć poważne konsekwencje, np. użytkownikowi grożą ostrzeżenia ze strony konkurencji lub stowarzyszenia ochrony konsumentów, a także roszczenia o odszkodowanie.

Ponadto nieskuteczne klauzule OWH mogą prowadzić do unieważnienia umów nawet kilka lat po zawarciu umowy, np. dlatego, że niezbędna instrukcja unieważnienia nie spełniała wymogów prawnych. Skuteczne niemieckie OWH odgrywają więc ważną rolę, szczególnie w umowach konsumenckich, również ze względu na przyjazne konsumentom prawo UE i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli ogólne warunki handlowe są nieskuteczne, ponieważ np. strona umowy jest pokrzywdzona ponad rozsądną miarę, to automatycznie stosuje się przepisy prawne. Często jest to również niewłaściwe dla strony pokrzywdzonej.

Ze względu na to wysokie ryzyko szkód, wczesne przydzielenie doświadczonego prawnika jest niezbędne. Podczas negocjacji umowy nasz zespół prawników specjalizujących się w prawie umów opracuje, które klauzule OWH są dopuszczalne i odpowiednie dla Państwa projektu i danej dziedziny specjalistycznej oraz zwróci szczególną uwagę na zgodność z najnowszymi zmianami prawnymi i orzeczeniami sądowymi.

Ponadto sprawdzamy OWH w przedłożonych Państwu ofertach umów pod kątem ich skuteczności. Gwarantujemy, że OWH nie są niekorzystne dla Państwa i Państwa interesów umownych i zawsze uwzględniamy specyfikę danego niemieckiego obszaru prawnego. Ze względu na nasze interdyscyplinarne ukierunkowanie możemy zaoferować sporządzanie, przegląd i weryfikację OWH w zakresie niemieckiego prawa handlowego, niemieckiemu prawu pracy, niemieckimi prawami gospodarczymi i korporacyjnymi, niemieckiemu prawu bankowemu i niemieckim prawu rynku kapitałowego, jak również w innych dziedzinach niemieckich przepisów prawnych.

Warunki: doradztwo prawne w Niemczech – Niemieckie umowy o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności w Niemczech jest środkiem, za pomocą którego firmy mogą chronić poufne informacje i tajemnice handlowe w kontaktach z innymi stronami. Kiedy strony zgadzają się na zawarcie umowy o zachowaniu poufności w Niemczech, zobowiązują się do zachowania poufności informacji w oparciu o wzajemną współpracę. Dwa możliwe rodzaje umów o zachowaniu poufności to umowy dwustronne i jednostronne. Podczas gdy dwustronna umowa o zachowaniu poufności zobowiązuje dwie strony do zachowania poufności, jednostronna umowa o zachowaniu poufności zobowiązuje tylko jedną stronę do zachowania poufności informacji. Decyzja o wyborze umowy zależy od wielu czynników związanych z daną kwestią. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu obu form umów typu non-disclosure. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie NDA, prosimy o kontakt z naszym zespołem prawa umów.

Wypowiedzenie umowy w Niemczech: Wypowiedzenie, odstąpienie, porozumienie o rozwiązaniu umowy

Ponadto zajmujemy się dla Państwa skutecznym rozwiązywaniem umów. Czy to poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, odstąpieniu, czy też zawarcie umowy o anulowaniu lub rozwiązaniu. Sprawdzamy, jaki rodzaj wypowiedzenia umowy jest najbardziej odpowiedni dla Państwa sytuacji osobistej i doradzamy Państwu w zakresie możliwych konsekwencji.

Należy zwrócić uwagę na to, czy poszczególne umowy przewidują już możliwości zakończenia stosunku umownego, np. z wykorzystaniem umownego prawa odstąpienia, czy też brane są pod uwagę tylko możliwości prawne. Szczególnie w przypadku długotrwałych, ugruntowanych stosunków umownych korzystne może być zawarcie umowy o anulowaniu lub rozwiązaniu i w miarę możliwości polubowne odstąpienie od istniejącej umowy.

W tym kontekście należy również uwzględnić ewentualne późniejsze świadczenia, roszczenia o zwrot lub odszkodowanie i zapisać je w umowie o rozwiązaniu umowy. Nasz doświadczony zespół prawników zajmujących się niemieckim prawem umów znajdzie najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla wypowiedzenia Państwa umów.

Umowy magazynowe w Niemczech

Usługi świadczone przez niemieckie firmy magazynowe są nieodzowne dla przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych. Przedsiębiorstwa magazynowe prowadzą magazyny zapasów, magazyny przeładunkowe i magazyny dostaw i umożliwiają pośrednie składowanie towarów handlowych w łańcuchach sprzedaży i dostaw. Stosunek umowny oraz prawa i obowiązki pomiędzy posiadaczem magazynu a deponentem reguluje niemiecka umowa magazynowa.

Zgodnie z umową magazynową, podstawowym obowiązkiem magazyniera jest obowiązek przechowywania i utrzymywania w dobrym stanie składowanych towarów. Towary muszą być przechowywane w taki sposób, aby nie istniało widoczne lub możliwe do uniknięcia ryzyko powstania szkód. Musi on przy tym uwzględnić szczególne cechy składowanego towaru, regularnie kontrolować i monitorować magazyn, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwilgociowej, oraz chronić towar przed kradzieżą. W zamian deponent musi zapłacić uzgodnione wynagrodzenie („opłaty za przechowywanie”).

Warunki umowne różnią się w zależności od rodzaju przechowywanych towarów i powodu przechowywania. W kancelarii adwokackiej Sebastiana Müllera nasz zespół prawny jest gotowy doradzić Państwu w zakresie umów magazynowych i starannie sporządzić niezbędne umowy.

Niemieckie wymogi formalne w umowach – forma tekstowa, forma pisemna i poświadczenie notarialne

Obowiązujące formalności na terenie Niemiec, takie jak forma tekstowa, forma pisemna lub wymóg notarialnego poświadczenia umowy, różnią się w zależności od rodzaju niemieckiej umowy i muszą być przestrzegane przez strony umowy. Konsekwencje prawne, ale także, w stosownych przypadkach, umowne nieprzestrzegania wymogów formalnych mogą być poważne. Tylko w prawie niemieckim, jeżeli wymóg formalny zostanie zlekceważony zgodnie z zasadą z § 125 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), cała czynność prawna jest nieważna.

Od tej zasady istnieją liczne wyjątki i odstępstwa. Niemniej jednak w przypadku niektórych rodzajów umów konieczne jest sprawdzenie, czy określona formalność została zachowana. Nasi polsko-niemieccy prawnicy specjalizujący się w prawie umów mają doświadczenie w sprawdzaniu przestrzegania wymogów formalnych i mogą zagwarantować, że umowy, do których Państwo dążą, nie podlegają żadnym formalnościom.

Forma tekstowa w Niemczech: Wymaga podania nazwiska osoby składającej oświadczenie i złożenia czytelnego oświadczenia na trwałym nośniku danych. W zasadzie umowy w Niemczech mogą być zawierane również ustnie, ale forma tekstowa jest w praktyce normą. Zgodnie z prawem formularz ten jest wymagany między innymi dla następujących umów lub oświadczeń:

 • Polisa odstąpienia od umowy dla umów konsumenckich § 312a ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w połączeniu z § 246 ust. 3 p. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (EGBGB). 3 p. 1 EGBGB
 • Deklaracja gwarancji przy zakupie towarów konsumpcyjnych § 479 ust. 2 BGB
 • Umowa o dostawę na raty § 510 ust. 2 BGB
 • Umowa pośrednictwa w zakresie kredytu konsumenckiego § 655b BGB

Forma pisemna w Niemczech: Zgodnie z tym wymogiem określone oświadczenia, umowy lub dokumenty muszą być utrwalone w formie pisemnej i kontrasygnowane przez wystawcę i kontrahenta własnoręcznym podpisem imiennym. Ustawowo jest to przewidziane między innymi dla takich czynności prawnych:

 • Umowa o kredyt konsumencki § 492 ust. 1 BGB
 • Poręczenie osób fizycznych § 766 BGB
 • Przyrzeczenie długu § 780 BGB i uznanie długu § 781 BGB
 • Umowa o pracę na czas określony § 2 par. 1 NachwG i wypowiedzenie umowy o pracę § 623 BGB

Forma pisemna może być w pewnych przypadkach zastąpiona formą elektroniczną poprzez elektroniczną wymianę danych.

Forma publiczna (zapis notarialny; poświadczenie): Jest to najbardziej rygorystyczny wymóg dotyczący formy prawnej. W formie notarialnej określone umowy lub oświadczenia muszą być sporządzone przez notariusza w formie protokołu, odczytane zainteresowanym stronom, przez nie zatwierdzone i podpisane przez strony przed notariuszem.

Notarialnie zaświadcza się o prawidłowości podpisu lub oświadczenia. Jeśli poświadczenia dokonuje notariusz, mówi się o poświadczeniu publicznym, a jeśli działa inny organ, mówi się o poświadczeniu urzędowym. Forma publiczna jest wymagana na przykład dla następujących umów:

 • Umowa kupna nieruchomości § 311b ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego. 1 BGB
 • Zobowiązanie do przekazania całego majątku § 311b ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego. 1 BGB
 • Przyrzeczenie darowizny § 518 ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)
 • Umowa małżeńska § 1410 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)
 • Umowa o dziedziczenie § 2276 niemieckiego kodeksu cywilnego

Umowy o dzieło i usługi w Niemczech

Oprócz umowy sprzedaży, z życia codziennego znana jest również umowa o dzieło w Niemczech zgodnie z § 631 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Treść umowy o dzieło i świadczenie usług waha się zatem, np. w branży budowlanej, od naprawy lub remontu łazienki do wielomiesięcznej budowy domu.

W tym konkretnym kontekście umowy o dzieło mogą być skonstruowane jako umowy remontowe, umowy z architektami, umowy na ekspertyzy i umowy na przewóz towarów. Szczególnie w przypadku nowych projektów budowlanych i konieczności zawarcia skomplikowanych umów o dzieło w sektorze budowlanym, niezbędny jest wykwalifikowany prawnik w zakresie prawa umów o dzieło i usług.

Często w takich przypadkach dla jednego projektu konieczne jest zawarcie kilku umów, co wymaga uzgodnienia i skoordynowania odpowiednich porozumień umownych, umów o odpowiedzialności i wyłączeń. Nasi adwokaci od prawa umów w kancelarii adwokackiej Sebastian Müller mogą zapewnić ochronę Państwa praw i interesów przy zawieraniu złożonych umów o dzieło i usług.

Śledzimy dla Państwa skomplikowane wymogi prawne i informujemy o terminach oraz wymaganym odbiorze prac. Ponadto dochodzimy Państwa praw gwarancyjnych, takich jak późniejsze wykonanie, odstąpienie, obniżenie i odszkodowanie w przypadku wad dzieła.

Prawo umów sprzedaży w Niemczech

Umowa kupna-sprzedaży (zgodnie z § 433 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów umów w życiu codziennym i w swojej praktycznej formie jest znana każdemu. Jednak niemieckie umowy sprzedaży zawierane ustnie w supermarkecie lub w centrum handlowym mogą być o wiele bardziej skomplikowane. Umowie sprzedaży często towarzyszą przedmioty zakupu o dużej wartości lub o szczególnym charakterze, jak w przypadku umów kupna nieruchomości i domów oraz umów kupna pojazdów drogą lądową, morską lub powietrzną.

Również niemieckie zasady kupna, wymogi formalne lub skutki zawarcia umowy mogą mieć decydujący wpływ na złożoność umowy kupna, jak w przypadku umowy kupna-sprzedaży w prawie spółek. Szczególnie w przypadku tak złożonych umów kupna zalecane jest skorzystanie z usług wykwalifikowanego niemieckiego prawnika w zakresie prawa umów.

Jeszcze przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, prawnik ten może zapewnić, że Państwa interesy są chronione, że nie ma niekorzystnych indywidualnych uzgodnień lub ogólnych warunków oraz że przestrzegane są wymogi formalne, takie jak notarialne spisanie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Nasi prawnicy z kancelarii Sebastian Müller są do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o te usługi w zakresie prawa umów sprzedaży.

Ale nawet jeśli w związku z Państwa umową kupna pojawiły się już komplikacje, np. ponieważ uzgodniony przedmiot kupna nie został dostarczony lub udostępniony albo jest wadliwy, nasi prawnicy od prawa umów mogą Państwa wesprzeć swoją wszechstronną wiedzą. Sprawdzamy, jakie kroki prawne są najbardziej odpowiednie dla Państwa sytuacji i inicjujemy je w celu wyegzekwowania praw gwarancyjnych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o żądanie późniejszej dostawy, usunięcie wad, odszkodowanie za niewykonanie lub złe wykonanie, czy też oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, pomożemy Państwu znaleźć odpowiednie rozwiązanie sporu.