Wprowadzenie pracy w niepełnym wymiarze godzin w niemieckich zakładach pracy - Kurzarbeit

W celu zabezpieczenia miejsc pracy, niemieckie pracodawcy są uprawnieni do wnioskowania pod pewnymi warunkami o skrócenie czasu pracy i zrekompensowanie utraconych godzin pracy.

 1. Co oznacza praca w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeit)?

 2. Jakie świadczenia przysługują pracownikomi z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin?

 3. Jakie są wymagania dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin?

 4. W jaki sposób mogę ubiegać się o świadczenia z tytułu pracy w skróconym wymiarze godzin?

Co oznacza praca w niepełnym wymiarze godzin na ternie Niemiec (tzw. Kurzarbeit)?

Praca w niepełnym wymiarze godzin w Niemczech to czasowe skrócenie normalnego czasu pracy. Praca w niepełnym wymiarze godzin jest zatem sposobem na wyrównanie faz braku wystarczającego obciążenia. Fazy te nie mogą w Niemczech jednak trwać dłużej niż jeden rok, jeżeli w tym okresie mają być pobierane niemieckie świadczenia z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin (tzw. Kurzarbeitergeld). Mogą istnieć różne powody tego wymuszonego obniżenia godzin pracy, ale w większości przypadków przyczyną tego jest słaba sytuacja gospodarcza.

Jakie świadczenia przysługują pracownikomi z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin w Niemczech?

Jeżeli niemiecka firma tymczasowo zredukuje Państwa normalny czas pracy, możecie Państwo w Niemczech otrzymać świadczenia z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin. Służy to przynajmniej częściowemu zrekompensowaniu Państwu utraty godzin pracy, a przede wszystkim utrzymaniu Państwa pracy. Odróżnia się trzy różne formy rekompensaty za krótki czas pracy:

 • Sezonowe wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin: Jest to świadczenie zastępcze w przypadku zawodów, które są w Niemczech słabo opłacane w zimie lub w lecie. Kiedyś nazywano to świadczeniem z tytułu złej pogody. Sezonowy dodatek za pracę w niepełnym wymiarze godzin jest zatem stosowny np. dla niemieckich przedsiębiorstw budowlanych.

 • Koniunkturalny dodatek za pracę w niepełnym wymiarze godzin: Jeżeli z powodów gospodarczych lub z powodu szczególnych wydarzeń nie ma już wystarczającej ilości pracy dla pracowników w niemieckiej firmie, pomaga w tym koniunkturalny dodatek za skrócony czas pracy. Jest on płatny przez okres do 12 miesięcy i jest dostępny dla wszystkich niemieckich firm pod pewnymi warunkami.

 • Dodatek transferowy z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin: Dodatek jest przeznaczony jako pomoc przejściowa i jest przeznaczony dla pracowników w Niemczech, których miejsca pracy zostały zlikwidowane w wyniku restrukturyzacji.

Jakie są wymagania dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin?

Wymagania, które muszą być spełnione, aby wypłacane były świadczenia z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin, są uregulowane w §§ 95 do 106 SGB III (Niemiecki Kodeks Ubezpieczeń Społecznych III).

Odpowiednio, pracownicy są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za skrócony czas pracy w Niemczech, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • Wymagania niemieckiego prawa pracy (§ 96 SGB III): Przede wszystkim musi nastąpić znaczna utrata czasu pracy, co ma miejsce, jeżeli jest to spowodowane przyczynami gospodarczymi lub nieuniknionym wydarzeniem i nie można tego uniknąć. Co więcej, może on być jedynie tymczasowy i musi kosztować pracowników co najmniej 10% ich wynagrodzenia brutto.

 • Wymagania operacyjne (§ 97 SGB III): W celu spełnienia wymagań operacyjnych, w niemieckim zakładzie musi być zatrudniona co najmniej jedna osoba.

 • Wymagania osobiste (§ 98 SGB III): Wymagania osobiste są uregulowane w § 98 SGB III. Są one spełnione, jeżeli pracownik kontynuuje pracę po rozpoczęciu okresu braku pracy, niemiecki stosunek pracy nie został zakończony, i osoby, których to dotyczy, nie są wykluczone z otrzymywania zasiłku z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin. Warunki te obowiązują również wtedy, gdy pracownik staje się niezdolny do pracy, otrzymując dodatek za pracę w niepełnym wymiarze godzin.

 • Powiadomienie o skróceniu czasu pracy (§ 99 SGB III): Skrócenie czasu pracy musi być również zgłoszona do niemieckiego urzędu pracy (Bundesagentur für Arbeit). Jest to obowiązek niemieckiego pracodawcy.

Emeryci i renciści, osoby pobierające zasiłek chorobowy, stażyści i mini-zatrudnieni (Mini-Job) nie są uprawnieni do świadczeń z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin.

W jaki sposób mogę ubiegać się w Niemczech o świadczenia z tytułu pracy w skróconym wymiarze godzin?

Nie musicie Państwo sami ubiegać się o wypłatę zasiłku. Niemiecki pracodawca się tym zajmuje. Jednakże, pracodawcy muszą być w stanie przedstawić dowód na zgodę pracowników w niemieckim urzędzie pracy (Bundesagentur für Arbeit). Często taka zgoda jest już wcześniej udzielana poprzez niemieckie układy zbiorowe pracy, niemieckie umowy zakładowe lub niemieckie umowy o pracę. Po pierwsze, pracodawca musi zgłosić utratę pracy do niemieckiego urzędu pracy. W tym celu istnieje gotowy dokument od „Bundesagentur fur Arbeit”, który zawiera pytania na temat/za/około:

 • Adres niemieckiej firmy

 • Okres planowanego skrócenia czasu pracy

 • Dane dotyczące czasu pracy

 • Informacje na temat działania

 • Dane dotyczące braku pracy

Po wypełnieniu i wysłaniu tego dokumentu przez niemieckiego pracodawcę oraz po uznaniu przez niemiecki urząd pracy zgody pracowników i znacznej braku pracy, można ubiegać się o dodatek za pracę w skróconym wymiarze godzin.