Zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech - kiedy się go nakłada i jak można go uniknąć

Czy warto odwoływać się od mandatu, punktów karnych lub zakazu prowadzenia pojazdów w Niemczech?

Zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech jest jednym z najwyższych środków wymienionych w niemieckim katalogu kar granicznych. W zależności od wagi wykroczenia, grozi Państwu również kara pozbawienia wolności lub grzywna w Niemczech. Z reguły dotyczy to jednak tylko szczególnie poważnych wykroczeń, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zakazu prowadzenia pojazdów w Niemczech

Co to jest zakaz prowadzenia pojazdów na ternie Niemiec?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest niemiecką karą, która może zostać nałożona zgodnie z niemieckim katalogiem kar grzywny. Jeżeli otrzymają Państwo zakaz prowadzenia pojazdów, muszą Państwo oddać swoje prawo jazdy do niemieckiego urzędu. Po upływie tego okresu zostanie on Państwu automatycznie zwrócony.

 

Jak długo trwa zakaz jazdy w Niemczech?

W przeciwieństwie do zakazu prowadzenia pojazdów, niemiecki zakaz prowadzenia pojazdów wydawany jest z reguły na okres od jednego do trzech miesięcy.

 

Kiedy grozi zakaz jazdy w Niemczech?

Zakaz prowadzenia pojazdów może zostać nałożony za różne naruszenia niemieckiego prawa o ruchu drogowym (StVO): za przejazd na czerwonym świetle lub przekroczenie prędkości, za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub za niezachowanie bezpiecznej odległości.

Zakaz ten jest zawsze szczególnie dokuczliwy, jeśli dana osoba jest zawodowo uzależniona od samochodu. W takim przypadku zaleca się konsultację z polskojęzycznym adwokatem w Niemczech, który może zapobiec zakazowi prowadzenia pojazdów. Jednak, aby w pierwszej kolejności uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów, należy najpierw wspomnieć o granicach, z których można go nabyć.

Zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech może zostać nałożony albo wyrokiem sądu karnego z powodu popełnienia przestępstwa w niemieckim ruchu drogowym, albo z powodu mandatu karnego. Oznacza to, że zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech wchodzi w grę dopiero po uprawomocnieniu się wyroku lub wpłynięciu zawiadomienia o karze. Jeżeli sprawa trafi do sądu rejonowego i nie zostanie tu złożony żaden środek odwoławczy, zakaz prowadzenia pojazdów wchodzi w życie tydzień po doręczeniu wyroku. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy kierowca nie stawił się na przesłuchanie. Jeśli dana osoba stawiła się na rozprawę, zakaz prowadzenia pojazdów wchodzi w życie tydzień po wydaniu wyroku.

Okres zakazu prowadzenia pojazdów w Niemczech rozpoczyna się dopiero po urzędowym złożeniu prawa jazdy w niemieckim urzędzie lub instytucji. Niemiecki zakaz prowadzenia pojazdów jest ograniczony do maksymalnie 3 miesięcy. Na przykład 6-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów nie istnieje, przynajmniej w prawie o ruchu drogowym.

 

Różnica między zakazem jazdy a zawieszeniem prawa jazdy

W przeciwieństwie do zakazu prowadzenia pojazdów, odebranie prawa jazdy w Niemczech może grozić w przypadku szczególnie poważnych wykroczeń. Aby rozróżnić oba pojęcia, należy najpierw wyjaśnić definicje prawa jazdy i przywileju prowadzenia pojazdów:

 • Prawo jazdy: jest to upoważnienie do prowadzenia pojazdu w Niemczech.
 • Dokument prawa jazdy: Jest to urzędowy dokument, który poświadcza pozwolenie na prowadzenie pojazdu mechanicznego. Ponadto odnotowane są na nim klasy prawa jazdy, które posiadacz ma prawo prowadzić w Niemczech.

Jak wspomniano powyżej, zakaz prowadzenia pojazdów może trwać maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli sąd lub niemiecki urząd ds. prawa jazdy uzna, że kierowca nie nadaje się do prowadzenia pojazdów, konsekwencją może być odebranie prawa jazdy w Niemczech. Tym środkiem zostaje cofnięte pozwolenie na prowadzenie pojazdu w Niemczech, tak że dana osoba musi najpierw odczekać okres blokady. Krótko po upływie tego okresu może ubiegać się o nowe prawo jazdy i musi wykazać, że przeszedł różne środki, jak np. badanie medyczno-psychologiczne (MPU), aby poprawić swoje zachowanie na drodze. Jeżeli w okresie zakazu prowadzi samochód, jest winny prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy w Niemczech. Skutkuje to surowymi karami!

 

Ile punkty karne w Niemczech, aby otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec?

Aktualny niemiecki katalog mandatów jest następująco rozłożony w czasie w odniesieniu do wykroczeń w ruchu drogowym:

od 5 do 55 Euro: mandat karny za drobne wykroczenia

ponad 55 Euro: kara grzywny

1 punkt: wykroczenie (zazwyczaj z grzywny ponad 60 euro)

2 punkty: poważne wykroczenie z zakazem prowadzenia pojazdów i przestępstwem karnym.

3 punkty: Przestępstwo karne z odebraniem prawa jazdy w Niemczech

 

W Niemczech nie ma podstawowych przepisów, od której grzywny można oczekiwać zakazu prowadzenia pojazdów i punktów. Ogólnie można powiedzieć, że mandaty powyżej 60 euro są karane jednym punktem. Nie dotyczy to jednak wszystkich przestępstw powyżej tej wartości. Punkty we Flensburgu przyznawane są za wykroczenia powyżej 60 euro tylko wtedy, gdy wykroczenie bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu. Na przykład od wprowadzenia 28 kwietnia 2020 r. poprawki do ustawy StVO kierowcy muszą zapłacić w Niemczech mandat w wysokości 100 euro za jazdę w strefie ekologicznej bez ważnej plakietki ekologicznej, ale nie spodziewają się punktu. Wykroczenie jazdy z telefonem komórkowym w Niemczech, które, jak udowodniono, zmniejsza koncentrację kierowcy, będzie kosztować 100 euro i punkt.

Wykroczenie powodujące 2 punkty karne skutkuje w Niemczech zakazem prowadzenia pojazdów.

Maksymalna liczba to 8 punktów we Flensburgu, zanim grozi zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech. Nie jest to już jednak zakaz prowadzenia pojazdów jako taki, lecz odebranie prawa jazdy. Długość zakazu prowadzenia pojazdów nie może być określona na podstawie punktów w ogóle. Widać to jednak w aktualnym katalogu mandatów.

 

Zakaz jazdy w Niemczech po alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków w Niemczech to poważne przestępstwa w niemieckim ruchu drogowym, które w znacznym stopniu zakłócają bezpieczeństwo na drogach publicznych. Z tego powodu niemiecki katalog grzywien zawiera również surowe kary za te wykroczenia. Dopuszczalna granica alkoholu w Niemczech wynosi 0,5 i każdy, kto przekroczy ten poziom i będzie prowadził samochód, otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów. Wykroczenia alkoholowe w Niemczech karane są z reguły wysoką grzywną, punktami karnymi we Flensburgu, jak również zakazem prowadzenia pojazdów:

Prowadzenie pojazdu z 0,5 promila lub więcej: 500 euro i 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów.

 • za drugim razem: 1.000 euro i 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów
 • za trzecim razem: 1.500 euro i 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów

Kto pod wpływem alkoholu zagraża ruchowi drogowemu, może mieć kłopoty już od 0,3 promila. Tutaj może się to skończyć odebraniem prawa jazdy, karą pozbawienia wolności lub grzywną w Niemczech. Przy zawartości alkoholu we krwi powyżej 1,1 promila nie jest już orzekany zakaz prowadzenia pojazdów, ale prawo jazdy zostaje natychmiast odebrane.

Taka sama stopniowalność jak w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów z alkoholem obowiązuje również w przypadku narkotyków w ruchu drogowym w Niemczech. Już od pierwszego wykroczenia nakładany jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 miesiąca.

 

Zakaz jazdy po Niemczech za prędkość

Przekroczenie prędkości w Niemczech jest również niebezpiecznym wykroczeniem, które może zagrażać nie tylko kierowcy, ale również innym uczestnikom ruchu drogowego. Z tego powodu za przekroczenie prędkości w Niemczech nakładany jest zakaz prowadzenia pojazdów. Ale od ilu km/h grozi zakaz prowadzenia pojazdów za przekroczenie prędkości?

Poza miastem za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 miesiąca. Za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h grozi 2-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. 3-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów jest nakładany, jeżeli prędkość przekracza 70 km/h. Zakaz prowadzenia pojazdów za dużą prędkość częściej występuje w miastach niż poza miastem. Oznacza to, że jeżeli przekroczą Państwo prędkość o 55 km/h w mieście, obowiązuje już zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 miesięcy (dla porównania: przy 55 km/h za dużo poza miastem jest to tylko jeden miesiąc).

Kierowcy w Niemczech, którzy w ciągu jednego roku dwa razy zostali zatrzymani z prędkością ponad 26 km/h, muszą również oddać prawo jazdy na okres jednego miesiąca. Nie ma znaczenia, czy zwyczajową karą w Niemczech jest zakaz prowadzenia pojazdów, czy nie. Jeżeli jednak jedno lub oba wykroczenia za przekroczenie prędkości w ciągu roku skutkują zgodnie z katalogiem mandatów regularnym zakazem prowadzenia pojazdów, to zostanie on przedłużony o jeden miesiąc.

 

Zakaz jazdy czerwone światła w Niemczech

Zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech wynika również z przejechania na czerwonym świetle, nawet jeśli światło było czerwone krócej niż sekundę. Jeśli tylko przejadą Państwo na czerwonym świetle w Niemczech i spowodują zagrożenie lub szkodę rzeczową, obowiązuje miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli światło jest czerwone dłużej niż sekundę, to również zazwyczaj sprowadza się to do zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 miesiąca. Jeżeli wykroczenie jest szczególnie poważne, prawo jazdy może zostać całkowicie odebrane lub osoba popełniająca wykroczenie może zostać ukarana karą grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności w Niemczech.

 

Zakaz jazdy w Niemczech po wypadku

Prowadzenie pojazdu w trybie „hit-and-run” nazywane jest przez niemieckich ustawodawców „nieuprawnionym oddaleniem się z miejsca wypadku” i jest przestępstwem. W zależności od wagi wykroczenia, za potrącenie i ucieczkę z miejsca wypadku może grozić zakaz prowadzenia pojazdów, odebranie prawa jazdy w Niemczech lub nawet kara pozbawienia wolności. W tym przypadku sąd decyduje o tym, co należy się danej osobie.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest w niemieckim systemie prawnym traktowany jako kara drugorzędna. Nie są one nakładane niezależnie, lecz tylko obok kary głównej.

Jeśli więc kierowca otrzyma grzywnę lub karę pozbawienia wolności, w Niemczech z reguły dolicza się do tego zakaz prowadzenia pojazdów. To może się przedłużyć do 6 miesięcy, ponieważ obowiązuje tu prawo karne.

 

Przebieg i zakres zakazu jazdy w Niemczech

Niemiecka ustawa o ruchu drogowym rozróżnia pomiędzy rażącym a trwałym zakazem prowadzenia pojazdów. Obie różnią się w następujący sposób:

Rażące naruszenie obowiązków: Przestępstwo, które obiektywnie może być przyczyną poważnego wypadku i subiektywnie wykazuje rażące zaniedbanie, dużą lekkomyślność i obojętność.

Uporczywe naruszanie obowiązków: przestępstwa, które są popełniane wielokrotnie i nie wykazują wglądu w poprzednie działania.

Dlatego też wielokrotni przestępcy mogą być bardziej narażeni na zakaz prowadzenia pojazdów. O ile istnieje związek z czynami, może zostać nałożony zakaz prowadzenia pojazdów. Na przykład, kierowca w Niemczech może zostać ukarany zakazem, jeżeli po raz kolejny zaparkował nieprawidłowo. Przestępstwa przekroczenia prędkości w Niemczech są szczególnie surowo traktowane.

 

Jak wygląda zakaz jazdy w Niemczech?

Z reguły pierwszą rzeczą, jaką Państwo otrzymują, jest zawiadomienie o mandacie, które informuje, jaka kara w Niemczech grozi Państwu i czy mogą się Państwo spodziewać zakazu prowadzenia pojazdów. Następnie mają Państwo 2 tygodnie na przyjęcie kary lub złożenie odwołania. Zazwyczaj zaleca się złożenie odwołania, jeżeli z powodu zakazu prowadzenia pojazdów Pańska praca jest zagrożona.

Jeżeli dana osoba nie złoży sprzeciwu w ciągu 2 tygodni, zakaz prowadzenia pojazdów jest uważany za prawomocny. Od tego kroku dalsza faza jest podzielona na

 • pierwszy przestępca i
 • recydywiści.

Pierwszymi przestępcami są kierowcy w Niemczech, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat nie otrzymali żadnego zakazu prowadzenia pojazdów na ternie Niemiec. Mają one możliwość 4-miesięcznego okresu karencji. Oznacza to, że kierowcy pojazdów mogą wybrać jeden miesiąc z kolejnych 4 miesięcy po wejściu w życie zakazu prowadzenia pojazdów. Data wejścia zakazu prowadzenia pojazdów, tzn. kiedy go rozpoczynają, może być wybrana samodzielnie. Okres ten liczy się od momentu, gdy prawo jazdy dotarło do niemieckiego urzędu. Jeżeli w ciągu ostatnich 2 lat musieli już Państwo przyjąć zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech, nie mogą Państwo skorzystać z tego przepisu. W tym przypadku obowiązuje Państwa dzień, w którym zawiadomienie o karze stało się prawomocne. Może to być po decyzji sądu lub po ukazaniu się zawiadomienia o karze.

Prawo jazdy w Niemczech może zostać wysłane pocztą lub przekazane osobiście. W niemieckim mandacie znajdą Państwo urząd lub instytucję, w której należy to zrobić. Może to być niemiecka policja, urząd ds. prawa jazdy itp. Po upływie wyznaczonego czasu, prawo jazdy można odesłać pocztą, co wiąże się z dodatkowym kosztem wysyłki. Oczywiście, mogą Państwo również odebrać go samodzielnie. Znane są również przypadki, że dana osoba otrzymała prawo jazdy pocztą przed upływem terminu. W tym przypadku musi on jeszcze poczekać, aż minie termin, zanim będzie mógł prowadzić samochód. Jeśli tego nie zrobi, będzie podlegał odpowiedzialności karnej.

 

Czy zakaz jazdy dotyczy wszystkich pojazdów w Niemczech?

Jeżeli mają Państwo zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech, to nie mogą już Państwo prowadzić żadnego pojazdu. Nawet pojazdy bez prawa jazdy nie są dozwolone. Może się zdarzyć, że niemiecki urząd ds. prawa jazdy w pouczeniu o karze poda ograniczenie. W takim przypadku obowiązują opisane tam przepisy. Jeżeli nie ma o tym wzmianki, to wszystkie pojazdy są poza granicami, nawet jeżeli posiadają Państwo zaświadczenie o badaniu motoroweru.

 

Jak uniknąć zakazu jazdy w Niemczech?

Obejście zakazu prowadzenia pojazdów w Niemczech różni się w zależności od przypadku. W niektórych sytuacjach możliwe jest przekształcenie zakazu prowadzenia pojazdów. W tym przypadku grzywna w Niemczech jest często podwajana, a zakaz prowadzenia pojazdów jest anulowany. Aby jednak uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów w Niemczech, należy zwrócić się do doświadczonego adwokata, który obiektywnie oceni szanse. Często mówi się tutaj o możliwości „wykupienia się” od zakazu prowadzenia pojazdów. Jest to jednak możliwe tylko w indywidualnych przypadkach. Na przykład, można uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów w Niemczech, gdy jest to pierwszy zakaz prowadzenia pojazdów na ternie Niemiec. W następujących przypadkach w praktyce okazało się, że szanse na otrzymanie grzywny zamiast zakazu prowadzenia pojazdów maleją:

 • wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków w Niemczech
 • powtarzające się wykroczenia
 • Osoba posiada punkty we Flensburgu

Aby móc uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów na ternie Niemiec, adwokat musi jasno przedstawić sądowi, że dana osoba może stracić pracę lub byt ekonomiczny z powodu zakazu prowadzenia pojazdów. Określa się to mianem „nieuzasadnionych trudności”, które dana osoba musi wiarygodnie wykazać.

Często mówi się o możliwości podzielenia zakazu prowadzenia pojazdów w Niemczech. Jest to jednak rozpowszechnione błędne przekonanie. Zakaz prowadzenia pojazdów nie może być podzielony. Zakaz prowadzenia pojazdów musi zostać odbyty w jednym ciągu.

Innym sposobem na obejście zakazu prowadzenia pojazdów na ternie Niemiec jest argument ” chwilowego niepowodzenia”. Przykładem tego są błędy percepcyjne znaków drogowych lub kierowca, który nie zna okolicy. Jednak ten argument również zależy od indywidualnego przypadku i nie jest akceptowany przez każdy sąd. Dlatego zaleca się również konsultację z polskojęzycznym prawnikiem.

 

Kara w Niemczech za brak prawa jazdy

Zgodnie z § 21 niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (StVG), prowadzenie pojazdu pomimo zakazu prowadzenia pojazdów jest zagrożone karą pozbawienia wolności do jednego roku lub wysoką grzywną. Dla osób, które popełniły przestępstwo po raz pierwszy, przewiduje się łagodniejszą karę. Jednak może się zdarzyć, że w zostanie nałożony kolejny zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech, który zostanie dodany do poprzedniego. Oznacza to, że zakaz prowadzenia pojazdów może szybko przekształcić się w odebranie prawa jazdy w Niemczech.

W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do odebrania pojazdu w Niemczech. Jest to możliwe, jeżeli właściciel pojazdu kazał lub pozwolił danej osobie prowadzić samochód, mimo że wiedział, że kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów. Drugim przypadkiem dla tego drastycznego środka jest sytuacja, gdy kierowca w ciągu ostatnich 3 lat popełnił już wykroczenie polegające na prowadzeniu pojazdu mimo zakazu prowadzenia pojazdów w Niemczech.

 

Medyczny zakaz jazdy w Niemczech w przypadku epilepsji, itp.

Zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec może być nałożony nie tylko dlatego, że kierowca pojazdu zachowywał się w ruchu drogowym w sposób rzucający się w oczy i zagrażał bezpieczeństwu na drogach publicznych. To ostatnie może mieć miejsce również wtedy, gdy kierowcy cierpią na pewne choroby, które nie nadają się do prowadzenia pojazdu.

Przykładem tego jest epilepsja. Ta choroba powoduje napady, które występują nieregularnie, utrudniając prowadzenie pojazdu. Z tego powodu może zostać orzeczony medyczny zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec. W przypadku epilepsji może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli lekarze zaświadczą niemieckiemu urzędowi ds. prawa jazdy w drodze ekspertyzy, że dana osoba nie jest zdolna do prowadzenia pojazdów.

 

Osobom z epilepsją grozi zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli istnieje wysokie ryzyko, że napady mogą wystąpić również podczas jazdy. Ustawa rozróżnia pomiędzy napadami, które występują po raz pierwszy, a obecnością epilepsji.

Z reguły zakaz prowadzenia pojazdów przy pierwszym napadzie ustalany jest na okres od 3 do 6 miesięcy.

Zdolność do prowadzenia pojazdów w Niemczech można odzyskać, jeśli

 • od co najmniej jednego roku nie wystąpiły żadne napady,
 • jeśli występują tylko napady, które nie mają wpływu na prowadzenie pojazdu (obserwuje się to przez co najmniej rok), jak również
 • jeśli napady występowały tylko podczas snu przez co najmniej 3 lata.

Punkty te obowiązują jednak tylko dla kierowców kategorii A, A1, A2, AM, B, BE, L i T. W tak zwanej grupie 2, składającej się z C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 i D1E, prowadzenie pojazdu nie jest już dozwolone, jeżeli zdiagnozowano epilepsję.

Zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech po udarze mózgu może zostać nałożony tylko wtedy, gdy dana osoba sama uda się do niemieckiego urzędu ds. prawa jazdy lub do lekarza. Z reguły urzędy nie podejmują żadnych działań, jeżeli nie mają wiedzy o chorobie. Jeżeli jednak będą Państwo nadal sami prowadzić samochód, mimo że są Państwo pod wpływem alkoholu, to nie tylko zakład ubezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności za wypadki, ale również może zostać nałożony długi zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech.