Czy niemiecki pracodawca może skrócić pracownikowi urlop, jeśli w zakładzie jest Kurzarbeit czyli praca w niepełnym wymiarze godzin?

Celem urlopu wypoczynkowego w Niemczech jest regeneracja sił. Wymaga to jednak zobowiązania do pracy. Jeżeli podczas Kurzarbait czyli pracy w skróconym wymiarze czasu pracy wzajemne zobowiązania do wykonywania pracy zostają całkowicie zawieszone (praca w skróconym wymiarze czasu pracy na „zero”), pracownicy zatrudnieni na kurzarbajcie traktowani są jak pracownicy zatrudnieni tymczasowo w niepełnym wymiarze czasu pracy (Teilzeit), których urlop wypoczynkowy również ulega proporcjonalnemu skróceniu. Tak orzekł Okręgowy Sąd Pracy w Düsseldorfie w dniu 12.03.2021 r., sprawa nr 6 Sa 824/20.

 Jeżeli natomiast nie istnieje przypadek Kurzarbeit w Niemczech na poziomie „zero”, niemiecki pracodawca nie może zmniejszyć urlopu wypoczynkowego pracowników, których dotyczy praca na Kurzarbaicie proporcjonalnie do rocznej liczby dni roboczych. Ze względu na wprowadzenie w Niemczech Kurzarbeit tylko w poszczególnych dniach (zamiast skróconego czasu pracy całkowicie na „zero”), jak również krótkotrwałe wprowadzenie Kurzarbeitu, a także ewentualne przedwczesne zakończenie lub skrócenie wdrożonego skróconego czasu pracy na terytorium Niemiec, zdaniem niemieckiego Sądu Pracy, takiej skróconej pracy nie można przypisać takich samych skutków prawnych, jak w przypadku dłuższego zawieszenia stosunku pracy. Nie można również stwierdzić, że w przypadku tak krótkiego czasu pracy pracownicy w Niemczech już prawie wykorzystali swój urlop wypoczynkowy w sposób proporcjonalny. Nie ma również znaczenia, że po zakończeniu pracy w skróconym wymiarze czasu pracy pracownicy mogą wykorzystać pozostałe dni urlopu w Niemczech. Taka jest natura rzeczy. Ewentualna wynikająca z tego blokada działalności wydaje się być spekulacją i nie ma znaczenia, nie tylko w odniesieniu do innych uprawnień urlopowych pracowników.

Naszym zdaniem orzeczenie Okręgowego Sądu Pracy w Düsseldorfie nie jest prawidłowe, ponieważ nawet w przypadku Kurzarbeit „na zero” niemiecki pracodawca byłby uprawniony do natychmiastowego ponownego wezwania pracowników w przypadku nowych zleceń i zakończenia pracy w skróconym wymiarze godzin w Niemczech. Takie prawo do odwołania nie istnieje w przypadku klasycznego urlopu lub nawet umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy czyli Teilzeit!

Nasza polskojęzyczna kancelaria w Niemczech jest zdania, że praca w skróconym wymiarze czasu pracy zasadniczo nie zmniejsza prawa do urlopu w Niemczech, o ile nie ma przeciwnych ustaleń zakładowych lub układów zbiorowych (które są bardzo rzadkie).