Ekwiwalent urlopowy - Wypłata niewykorzystanych dni urlopu w Niemczech

Jako prawnicy, wielokrotnie spotykamy się z przypadkami, gdy niemiecki stosunek pracy zostaje zakończony, ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopowe nie zostaje wypłacony. Ponadto niemieckie prawo do urlopu nie zawsze wygasa z końcem roku, a wypłata dni urlopu (ekwiwalent urlopowy) jest nadal możliwa po upływie minionego roku kalendarzowego. Jako prawnicy niemieckiego prawa pracy chcielibyśmy wyjaśnić poniżej, kiedy można żądać ekwiwalentu urlopowego po zakończeniu stosunku pracy.

  1. Uprawnienie do ekwiwalentu urlopowego po zakończeniu stosunku pracy

  2. Terminy zgłaszania roszczeń

  3. Odszkodowanie za utracony urlop, który nie został wykorzystany

  4. Ekwiwalent urlopowy za lata poprzednie

Uprawnienie do ekwiwalentu urlopowego po zakończeniu stosunku pracy w Niemczech (tzw. Urlaubsabgeltung)

Dni urlopu, do których polski pracownik jest uprawniony, muszą być wykorzystane w tym samym roku, w którym powstały. Jeżeli niemiecki stosunek pracy zostanie rozwiązany, np. w drodze wypowiedzenia, niemiecki pracodawca nie może już dłużej uznać prawa do urlopu. W tym przypadku roszczenie o ekwiwalent za urlop powstaje w zastępstwie za fakt, że nie można już udzielić urlopu wypoczynkowego.

Niemieckie prawo do ekwiwalentu urlopowego powstaje jako roszczenie wyłącznie pieniężne po zakończeniu stosunku pracy. Ma to również zastosowanie, jeżeli polski pracownik nie był w stanie skorzystać z urlopu do końca roku urlopowego i okresu przeniesienia, ponieważ był on niezdolny do pracy z powodu choroby.

Terminy zgłaszania roszczeń w Niemczech

Po zakończeniu stosunku pracy prawo do urlopu zostaje przekształcone w świadczenie pieniężne. Oznacza to, że umowne i wspólnie uzgodnione terminy dochodzenia roszczeń pieniężnych mają zastosowanie do roszczeń ekwiwalentnych za urlop, podobnie jak do wszystkich innych roszczeń pieniężnych. Jako roszczenie pieniężne, niemieckie prawo do ekwiwalentu urlopowego powstaje w momencie zakończenia niemieckiego stosunku pracy i jest płatne natychmiast. Dotyczy to również przypadków, w których pracownik jest niezdolny do pracy w momencie zakończenia stosunku pracy.

Odszkodowanie za utracony urlop, który nie został wykorzystany

Niemiecki pracodawca jest zobowiązany do spełnienia świadczenia urlopowego z własnej inicjatywy. W tym celu, pracodawca musi zażądać od polskiego pracownika wzięcia urlopu w odpowiednim terminie. Robiąc to, pracodawca musi poinformować pracownika o konkretnych uprawnieniach urlopowych i terminach. Niemiecki pracodawca musi wyraźnie poinformować, że prawo do urlopu wygasa Niemczech z końcem roku lub po zakończeniu okresu przeniesienia, jeżeli pracownik go nie wykorzysta. Pracodawca nie może uniemożliwiać pracownikowi skorzystania z urlopu ani zachęcać go do rezygnacji z urlopu. Jeżeli niemiecki pracodawca nie poinformuje o tym, a prawo do urlopu przepada, wtedy polski pracownik ma prawo do otrzymania odszkodowania.

Ekwiwalent urlopowy za lata poprzednie na ternie Niemiec

Jeżeli pracownik nie korzystał z urlopu przez kilka lat, ponieważ niemiecki pracodawca odmawiał jego przyznania, urlop ten zostaje przeniesiony i skumulowany do czasu zakończenia zatrudnienia. Po zakończeniu stosunku pracy skumulowany urlop zostaje przekształcony na roszczenie o ekwiwalent urlopowy. Oznacza to, że prawo do minimalnego ustawowego urlopu upływa w Niemczech dopiero z końcem roku kalendarzowego lub okresu przeniesienia, jeżeli pracodawca wyraźnie zażądał od pracownika skorzystania z urlopu w odpowiednim czasie.