Wynagrodzenie za świadczenie usług budowlanych w Niemczech - Zleceniodawca nie płaci

W Niemczech często zleca się wykonawcom prace bez konkretnego określenia należnego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie nie zostało uzgodnione na piśmie, często sporne jest, jakie konkretne ustne uzgodnienia zostały poczynione.

Jeżeli polski wykonawca dochodzi roszczeń o wynagrodzenie za pracę, musi on w pierwszej kolejności stwierdzić, że

  • wynagrodzenie, którego się domaga, zostało ustalone w umowie lub
  • że jest to co najmniej zwyczajowe.

On musi zatem dokładnie określić, kiedy, gdzie i przez kogo zostały zawarte umowy dotyczące wynagrodzenia i musi to udowodnić, jeśli niemiecki klient to kwestionuje.

Jeśli strony nie uzgodniły wynagrodzenia w momencie zawierania umowy, prawo niemieckie uznaje, że należne jest typowe wynagrodzenie, jeżeli wykonania robót budowlanych można było oczekiwać wyłącznie za wynagrodzeniem.

Ponieważ prace budowlane są z reguły wykonywane wyłącznie odpłatnie, niemiecki inwestor jest zobowiązany do udowodnienia tego twierdzenia, jeżeli twierdzi, że w konkretnym przypadku prace budowlane miały być wykonane darmowo.

Jeżeli polski zleceniobiorca żąda wynagrodzenia, a niemiecki zleceniodawca twierdzi, że uzgodniono niższe wynagrodzenie, to nie niemiecki zleceniodawca musi udowodnić, że uzgodniono niższe wynagrodzenie, lecz polski zleceniobiorca musi udowodnić, że uzgodnienie wynagrodzenia, na które powołuje się niemiecki zleceniodawca, nie miało miejsca. Trudność w przeprowadzeniu takiego negatywnego dowodu jest oczywista. Z tego powodu przy zawieraniu umowy należy dokładnie określić sposób obliczania wynagrodzenia. Należy to również udokumentować pisemnie.

Jeżeli strony uzgodniły, że wynagrodzenie ma być obliczane na podstawie cen jednostkowych, ale niemiecki zleceniodawca twierdzi, że uzgodnione zostały niższe ceny jednostkowe niż te zawarte w fakturze, polski zleceniobiorca musi również w tym przypadku zanegować twierdzenia niemieckiego zleceniodawcy.

Jeżeli pierwotne uzgodnienia dotyczące ceny nie są sporne między stronami, ale klient twierdzi, że umowa dotycząca wynagrodzenia została później obniżona, zleceniodawca musi udowodnić tę późniejszą umowę dotyczącą zmiany. Dotyczy to również sytuacji, gdy w momencie zawierania umowy budowlanej nie zawarto umowy o stałą cenę, ale inwestor twierdzi, że w późniejszym czasie zawarto konkretną umowę o cenę. Również w tym przypadku inwestor jest zobowiązany do udowodnienia swoich twierdzeń.

NASZA PORADA:

Przykłady te pokazują, jak ważne jest zawarcie pisemnych umów dotyczących wysokości wynagrodzenia, jak również zakresu prac budowlanych, które mają być wykonane, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Umowa, czyli spisany dokument, jest najpewniejszym środkiem dowodowym. Każdy dowód ze świadków jest nie tylko niewiarygodny, ale może być również obalony przez odpowiednich kontrświadków. Dokument, który oczywiście musi być podpisany przez wszystkie strony umowy, jest prawie niemożliwy do podważenia. Dzieje się tak, ponieważ w procesie sądowym istnieje domniemanie, że dokument jest kompletny i poprawny. Dlatego też dokument pisemny często pozwala uniknąć postępowania sądowego już na samym początku.