Wypadek przy pracy w Niemczech – co powinieneś wiedzieć?

  1. Czym jest wypadek w pracy w Niemczech?
  2. Co należy zrobić, jeśli nastąpi wypadek?
  3. Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Niemczech
  4. Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy
  5. Renta z tytułu wypadku przy pracy
  6. Wypadek przy pracy w Niemczech – co warto zapamiętać?

W miejscu pracy zdarzają się niekiedy wypadki. Tej oczywistości towarzyszy inna: pracownik jest uprawniony do tego, aby dochodzić odszkodowania, gdy do wypadku już doszło. Niestety to, co w teorii wydaje się jasne, w praktyce nastręcza sporych trudności, bowiem pracownik nie zawsze wie, co powinien zrobić, aby jego roszczenia zostały spełnione. W artykule omawiamy najważniejsze zagadnienia związane z wypadkiem przy pracy w Niemczech, w szczególności wskazujmy, co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie.

Czym jest wypadek w pracy w Niemczech?

Przez wypadek przy pracy należy rozumieć sytuację, w której pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi oraz ze względu na pewną przyczynę zewnętrzną (np. pracę maszyny na terenie zakładu)

Pojęcie wypadku przy pracy nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji, które zaszły w miejscu pracy. Ochrona pracownika obejmuje również zdarzenia, do których doszło np. w trakcie pracy zdalnej czy podczas podróży do miejsca pracy. Należy pamiętać, że to, czy w danych okolicznościach możemy mówić o wypadku, zależy w dużej mierze od oceny ubezpieczyciela (Berufsgenossenschaft).

Co należy zrobić, jeśli nastąpi wypadek?

Odpowiadając na pytanie, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy w Niemczech, zauważmy najpierw, że ofiara nawet drobnego zdarzania powinna bez zbędnej zwłoki udać się do lekarza ubezpieczenia wypadkowego (Durchgangsarzt) po to, aby udokumentować odniesione obrażenia. Lekarz ubezpieczenia wypadkowego dysponuje zezwoleniem od ubezpieczyciela. Gwarantuje ono, że ustalenia medyczne będą przez ubezpieczyciela respektowane. Nie można przy tym zapominać, że wypadek przy pracy powinien zostać każdorazowo zgłoszony nie tylko ubezpieczycielowi, ale również samemu pracodawcy.

Każde zdarzenie należy dokładnie udokumentować, zwłaszcza jeśli dochodzi do niego poza miejscem pracy. W tym celu można np. nagrać film czy zrobić zdjęcia miejsca wypadku i odniesionych obrażeń.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Niemczech

Zacznijmy od tego, że pracownik nie może dochodzić roszczeń cywilnych z tytułu wypadku wobec pracodawcy, chyba że pracodawca działał umyślnie (np. celowo złamał rękę pracownikowi).

Obowiązek pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, a także wypłacenia pracownikowi świadczeń odszkodowawczych spoczywa na ubezpieczycielu. Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Niemczech może w szczególności przybrać postać zasiłku z tytułu wypadku oraz renty.

Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy

Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy stanowi odpowiednik zasiłku chorobowego udzielanego w przypadku długotrwałej choroby pracownika. Funkcją zasiłku jest zrekompensowanie pracownikowi niemożności wykonywania pracy. Należy przy tym odnotować, że przez pierwsze sześć tygodni po wypadku pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi wynagrodzenie. Dopiero po tym okresie pracownik jest uprawniony do otrzymania zasiłku. Wynosi on 80% wynagrodzenia brutto.

Renta z tytułu wypadku przy pracy

Jeżeli wskutek wypadku pracownik doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – jego możliwości do pracy zarobkowej uległy znacznemu i trwałemu ograniczeniu – ma prawo otrzymać rentę z tytułu wypadku.

Ujmując rzecz precyzyjniej, renta przysługuje ofierze wypadku, jeśli zmniejszenie zdolności do pracy zarobkowej pracownika wynosi co najmniej 20% przez okres dłuższy niż 26 tygodni. Fakt zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej potwierdza lekarz.

Pracownik, który w wyniku wypadku całkowicie utracił zdolność do pracy zarobkowej, może uzyskać świadczenie w wysokości 2/3 ostatniego rocznego wynagrodzenia brutto. W innym przypadku wysokość renty oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego zmniejszenia zdolności do zarobkowania. Przykładowo, jeśli zdolność do pracy zarobkowej uległa zmniejszeniu o ok. 50%, renta z tytułu wypadku wynosi 50% 2/3 ostatniego rocznego wynagrodzenia brutto.

Wypadek przy pracy w Niemczech – co warto zapamiętać?

O wypadku mówimy nie tylko wówczas, gdy do zdarzenia doszło w miejscu pracy, ale również, gdy nastąpiło ono w domu w trakcie pracy zdalnej czy podczas podróży do zakładu. Pracownik powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza dysponującego zezwoleniem od ubezpieczyciela, aby ocenić zakres uszczerbku na zdrowiu. W razie wypadku przy pracy w Niemczech obowiązek wypłacenia odszkodowania spoczywa na ubezpieczycielu. Świadczenie może przybrać postać zasiłku bądź renty.