Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Socjal w Niemczech – rodzaje świadczeń
 3. Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – warunki otrzymania świadczeń
 4. Zasiłek dla bezrobotnych Niemcy – wysokość świadczeń
 5. Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – zasady wnioskowania
 6. Pomoc socjalna w Niemczech dla Polaków

Wprowadzenie

Choć bezrobocie w Niemczech stoi na stosunkowo niskim poziomie, stanowi ono poważny problem społeczny – nie sposób bowiem całkowicie go wyeliminować. Z uwagi na potrzebę zapewnienia osobom bezrobotnym opieki o charakterze finansowym i zabezpieczenia ich przed znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej prawo niemieckie przewiduje system specjalnych świadczeń. Możliwość ich otrzymania związana jest z koniecznością spełnienia określonych w prawie warunków. Sama utrata pracy nie stanowi jeszcze wystarczającej przesłanki do tego, aby pobierać zasiłek. Z artykułu dowiesz się, komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech oraz jakie są warunki jego otrzymania.

Socjal w Niemczech – rodzaje świadczeń

Przepisy prawa niemieckie przewidują dwa rodzaje świadczeń:

 • Arbeitslosengeld I (ALG I) – zasiłek dla osób poszukujących pracy. Podstawa prawna tego świadczenia znajduje się w III księdze niemieckiego kodeksu socjalnego (Sozialgesetzbuch). Zasiłek dla bezrobotnych szukających pracy jest wypłacany z niemieckiego systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.
 • Arbeitslosengeld II (ALG II) – zasiłek „egzystencjalny”, wypłacany w celu pokrycia podstawowych kosztów życia. Podstawą prawną tego zasiłku są przepisy II księgi niemieckiego kodeksu socjalnego. Świadczenie wypłacane jest z budżetu państwa. Zasiłek „egzystencjalny” często jest określany mianem Hartz IV.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – warunki otrzymania świadczeń

Warunek, który decyduje o możliwości otrzymania zasiłku Arbeitlosengeld I, dotyczy zatrudnienia. Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech może otrzymać osoba, która przez ostatnie 2 lata przepracowała co najmniej 12 miesięcy na terenie UE, a jej ostatnie zatrudnienie lub zwolnienie miało miejsce w Niemczech. Do otrzymania świadczenia uprawnione są wyłącznie te osoby, które nie przekroczyły 65 roku życia. Należy również dodać, że w sytuacji, gdy osoba pracowała krótkoterminowo (jej stosunki pracy nie trwały każdorazowo dłużej niż 10 tygodni), jest ona uprawniona do wnioskowania o zasiłek po przepracowaniu 6 miesięcy.

Jeśli chodzi o zasiłek ALG II, uprawnione do jego otrzymania są osoby, które jednocześnie a) są zdolne do pracy, b) nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnie bytu, c) mają co najmniej 15 lat i nie więcej niż 65 lat, d) są zameldowane w Niemczech. Należy pamiętać, że do pobierania zasiłku ALG II nie są uprawnione osoby, które przebywają w Niemczech wyłącznie w celach zarobkowych.

Zasiłek dla bezrobotnych – Niemcy – wysokość świadczeń

Stawki zasiłku ALG I oraz ALG II wylicza się w różny sposób. W przypadku ALG I podstawą wyliczenia są dotychczasowe zarobki osoby wnioskującej o zasiłek. W sytuacji, gdy bezrobotny jest osobą bezdzietną może otrzymać świadczenie w wysokości 60% średniej pensji netto z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli zaś wnioskujący ma dzieci, może on liczyć na zasiłek w wysokości 67% średniej pensji netto również z ostatnich 12 miesięcy. Co ważne, w ramach ALG I pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne, pielęgnacyjne i emerytalne osoby wnioskującej.

Podstawą obliczania stawek ALG II są ustalane rokrocznie podstawowe stawki świadczeń socjalnych. W styczniu 2021 wynosiły one:

 • 446 euro dla osób samotnych lub samotnie wychowujących dzieci,
 • 401 euro dla par lub osób żyjących w konkubinacie,
 • 357 euro dla dorosłych żyjących w gospodarstwie domowym innych,
 • 373 euro dla młodzieży w wieku od 14 do 18 roku życia,
 • 309 euro dla dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia,
 • 283 euro dla dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – zasady wnioskowania

W celu uzyskania zasiłku ALG I osoba bezrobotna powinna zgłosić się do lokalnego urzędu pracy (Bundesagentur für Arbeit). Jest ona obowiązana dostarczyć następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia,
 • wypowiedzenie umowy o pracę wraz z pisemną informacją o przyczynach zakończenia stosunku pracy.

Warto zaznaczyć, że osoba bezrobotna może zarejestrować się w urzędzie pracy przez Internet bądź telefonicznie. Wniosek o zasiłek ALG II składa się z kolei w regionalnych placówkach zwanych Jobcenter, których podstawowym zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Aby otrzymać świadczenie, osoba powinna złożyć wniosek Hauptantrag HA, a także dostarczyć kopię dokumentu tożsamości, potwierdzenie wysokości miesięcznego czynszu, zaświadczenie o zameldowaniu, umowę o pracę lub wypowiedzenie i wyciąg z konta bankowego za ostatnie trzy miesiące. Oprócz wniosku Hauptantrag HA możliwe jest wypełnienie specjalnych załączników. Są to m.in.:

 • Anlage WEP — załącznik zawierający dane osób współprowadzących z wnioskującym gospodarstwo domowe,
 • Anlage KI — załącznik zawierający dane dzieci wnioskującego mające poniżej 15 roku życia.

Pomoc socjalna w Niemczech dla Polaków

Polacy zatrudnieni w Niemczech, tj. przebywający na terenie Niemiec w celach zarobkowych są uprawnieni do wnioskowania o zasiłek ALG I. Warto zaznaczyć, że Polak, który po ustaniu stosunku pracy w Niemczech wraca do Polski w celu poszukiwania tam zatrudnienia, może nadal pobierać zasiłek na ustalonych w prawie niemieckim warunkach. W takim przypadku konieczna jest jednak wizyta w urzędzie pracy i wypełnienie formularza U2.